Identify the items historical significance in Japanese History, homework help – writinghub.net

Identify the items following on their historical significance in Japanese History. (In one or two sentence)

1. Bunmei kaika 

2. Fukoku kyohei 

3. Fukuzawa Yukichi 

4. Hara Kei 

5. Inukai Ki 

6. Ito Hirobumi 

7. Iwakura Tomomi 

8. kamikaze 

9. keiretsu 

10. Konoe Fumimaro 

11. MITI 

12. Saigo Takamori 

13. Saito Makoto 

14. SCAP 

15. Seisho 

16. sonno joi 

17. Tojo Hideki 

18. zaibatsu

Writing Hub